Byggesøknad, tegninger og andre byggtekniske tjenester.

Aure-bygg AS er en mesterbedrift med bred erfaring innen byggesak, både fra privat og kommunal sektor. Vårt mål, som ansvarlig søker, er at kunden har en positiv opplevelse av søknadsprosessen og at kommunen mottar en kvalitetssikret byggesøknad for saksbehandling.

Byggesøknad

De fleste byggeprosjekter (tiltak) er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven. Selv tiltak som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, kan likevel kreve dispensasjon på grunn av andre faktorer, som byggegrenser, avstand til vei, avstand til vann- og avløpsledninger mm. Andre faktorer som er viktige i en byggesak, er hvilke bestemmelser i kommuneplan og- eller reguleringsplan som er gjeldende for din eiendom. Det er også viktig å ha god kjennskap til tekniske forskrifter. Hva slags søknadstype du trenger til ditt prosjekt er avhengig tiltaket som skal søkes. Ta kontakt så hjelper vi med å velge riktig.

Dette leverer vi:

Vi utarbeider søknaden, nabovarsler, kaller inn ansvarsretter og sender søknaden til kommunen. Vi benytter oss av digital løsning for byggesøknader, som gjør hele prosessen raskere. Vi står som ansvarlig søker på prosjektet ditt. Har du benyttet oss til søknadstegninger, står vi også som prosjekterende arkitektur – bygningsutforming. Arbeidet faktureres på timebasis etter medgått tid. Vår timerate er 690 eks. mva. og 862,5 inkl. mva.

Dette trenger vi:

  • Informasjon/kontaktinformasjon om tiltakshaver
  • Byggeadresse og eiendomsinformasjon (gnr/bnr.)
  • Tegninger av prosjekter som kan benyttes i søknadsarbeidet
  • Plan- og reguleringsbestemmelser.
  • Informasjon/kontaktinformasjon til andre prosjekterende og utførende aktører

Øvrig informasjon som er viktig:

Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for eiendommen. Dette kjøper/får vi av kommunen. Om dette må kjøpes viderefakturerer vi for dette.

Timearbeidet faktureres hver 14 dag eller når byggesøknad er sendt til kommunen. Dette vurderes av oss underveis med tanke på omfanget av søknadsprosessen.

Eventuelle endringer på prosjektet (reviderte tegninger, endring av prosjekterende/utførende), som krever reviderte dokumenter til kommunen, skal opplyses om og være mottatt hos oss i god tid før byggestart, slik at vi får utarbeidet og sendt dette. Slik arbeid vil bli fakturert etter medgått tid. Minste fakturerbare tid er 1 time.


Tegninger

Vi tegner alt fra hagestuer, garasjer, tilbygg/påbygg, eneboliger, flermannsboliger mm.

Dette leverer vi:

Tegningene blir levert som et komplett sett som kan brukes til søknadsbehandling i kommune. Tegningssettet består av: Plan, snitt og fasadetegninger. Vi kan også levere situasjonsplan og terrengsnitt. Tegningene blir levert digitalt som pdf. Arbeidet faktureres på timebasis etter medgått tid. Vår timerate er 690 eks. mva. og 862,5 inkl. mva.

Dette trenger vi:

  • Ved tiltak på eksisterende bolig, så trenger vi eksisterende tegninger. Hvis ikke dette kan oppdrives, trenger vi detaljerte skisser med mål. Her må dør- og vindusplasseringer vises, størrelser mm. Bilder som viser alle fire fasader.
  • Ved nybygg, så trenger vi skisser som viser hver etasje, slik du ønsker de, inkludert dør- og vindusplasseringer. Mål på skissene som forteller størrelse på bygningen og størrelse på rommene.
  • Bilder av tomt.
  • Inspirasjonsbilder som viser hva slags arkitektonisk uttrykk som ønskes er også greit å få.

Øvrig informasjon som er viktig:

Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for eiendommen. Dette kjøper/får vi av kommunen. Om dette må kjøpes viderefakturerer vi for dette. Timearbeidet faktureres hver 14 dag eller når endelige tegninger er sendt til deg. Dette vurderes av oss underveis med tanke på omfanget av tegningsprosessen. Tegningene er ikke prosjekterte. Dvs. at de ikke er dimensjonerte. Dette skal utføres av ansvarlig prosjekterende og utførende firma. For eksempel skal en byggmester eller ingeniør dimensjonere dragere og bjelker. Om det ønskes revidering av tegninger i ettertid, vil slikt arbeid bli fakturert etter medgått tid. Minste fakturerbare tid er 1 time. Aure-bygg as står fritt til å bruke tegningene som reklame i sine kanaler. Om du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt, kan du kjøpe dem for odel og eie for kroner 5000,- i tillegg til fakturerbare timer.


Øvrige tjenester

Vi har erfaring med søknadsarbeid innen seksjonering, arealoverføring mm. Vi har også flere års erfaring innen byggeledelse. Vi har mange kunder og samarbeidspartnere, så vi kan bistå med leveranser, materialbestillinger, underleverandører mm.

Mesterbrev

Fagkunnskap skaper trygghet. Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel for håndverkere som tar høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon.

Kontakt

Telefon

46 96 19 95

E-post

firmapost@aure-bygg.no

Postadresse

Krokane 14 A, 5414 Stord